مرکزآموزش علمی کاربردی زندانهاي همدان
سايت اطلاع رساني مركز آموزش عالي جامع علمي كاربردي سازمان زندانهاي كشور - منطقه 2 همدان
چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:33 ::  نويسنده : مركز آموزش

دانشجویان محترم طبق جداول زیر دروس ترم جاری را در سامانه سجاد انتخاب نمایید و در ساعت برگزاری کلاس و نام استاد مربوطه دقت کنید در غیر اینصورت عواقب بعدی باشخص دانشجو می باشد.

(امور آموزش سازمان زندانها)

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:32 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی مشارکتهای مردمی 

ساعت و روز کلاس

 پنج شنبه

شنبه

  شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14    

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

دانش خانواده و جمعیت

اخلاق حرفه ای

روانشناسی اجتماعی

نهادها  موسسات و منابع اجتماعی

حسابداری عمومی

 

استاد خدایی

استاد زارعی فرزانه

استاد مالمیر

خانم احمدی

استاد فرهادی

 

ساعت و روز کلاس

شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

12-10

12-14

18-20

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

مستند سازی

مدیریت تاثیر

مبانی ارتباطات بین فردی و رفتارهای اجتماعی

کارورزی 1

 

 

جهانگیری

خانم نجاتیان

آقای سلطانی

نادری

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:30 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی مددکاری ترم 3 (921)

ساعت و روز کلاس

شنبه

 

پنج شنبه

 پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

 

10-12

12-14     18-20

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

 

دانش خانواده و جمعیت

 

 

 

 

اخلاق حرفه ای

 

مددکاری اجتماعی کار با خانواده 1

روانشناسی رشد

گزارش نویسی در مددکاری

 

استاد خدایی

 

استاد زارعی فرزانه

استاد خدایی

استاد مالمیر

خانم احمدی

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

 

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

 

22-20

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

مستند سازی

 

کارورزی 1

فنون تسهیلگری

بهداشت روانی خانواده 2 واحد

 

 

جهانگیری

 

نادری

آقای  زارعی فرزانه

آقای زارعی فرزانه

 

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:29 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی مددکاری اجتماعی ترم 2( ورودی 922)

ساعت و روز کلاس

شنبه

پنج شنبه

شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14    

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

 

دانش خانواده و جمعیت

 

اخلاق حرفه ای

 

روانشناسی  اجتماعی

روانشناسی رشد

گزارش نویسی در مددکاری

 

استاد خدایی

استاد زارعی فرزانه

استاد مالمیر

استاد مالمیر

خانم احمدی

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

22-20

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

مستند سازی

مبانی مددکاری

فنون تسهیلگری

بهداشت روانی خانواده 2 واحد

 

 

جهانگیری

خانم احمدی

آقای  زارعی فرزانه

آقای زارعی فرزانه

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:26 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی اصلاح و تربیت ترم 2 (ورودی 922)

ساعت و روز کلاس

 پنج شنبه

شنبه

پنج  شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14    

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

بهداشت روانی

دانش خانواده و جمعیت

اخلاق حرفه ای

ایمنی و بهداشت محیط کار

انحرافات اجتماعی

 

آقای حسینی

استاد خدایی

استاد زارعی فرزانه

دکتر نظری

استاد افشار

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

جمعه

جمعه

دوشنبه

جمعه

جمعه

8-10

12-10

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

شناخت مواد مخدر

مستند سازی

عرفان عملی در اسلام

کارورزی 1

 

 

استاد نادری

جهانگیری

استاد نادری پیکر

نادری

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:24 ::  نويسنده : مركز آموزش
کاردانی اصلاح و تربیت ترم 3 (ورودی 921)

ساعت و روز کلاس

 پنج شنبه

شنبه

پنج  شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14    

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

بهداشت روانی

دانش خانواده و جمعیت

اخلاق حرفه ای

ایمنی و بهداشت محیط کار

انحرافات اجتماعی

 

آقای حسینی

استاد خدایی

استاد زارعی فرزانه

دکتر نظری

استاد افشار

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

جمعه

جمعه

دوشنبه

جمعه

جمعه

8-10

12-10

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

شناخت مواد مخدر

مستند سازی

روانشناسی رشد کودک و نوجوان

کارورزی 1

 

 

استاد نادری

جهانگیری

خانم نجاتیان

نادری

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:20 ::  نويسنده : مركز آموزش
مددکاری قضایی

ساعت و روز کلاس

پنج شبه

پنج شبه

پنج شبه

پنج شبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

کارشناسی مددکاری قضایی92

اندیشه اسلامی 2

کاربرد مددکاری فردی در امور قضایی زندانیان

آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری

تشکیلات دادسراها و دادگاه ها

گزارش نویسی قضایی

سوء پیشینه کیفری و سجل قضایی

استاد زارعی فرزانه

استاد رهبر

استاد رضاپور

استاد رضاپور

استاد محمدی

استاد رضا زارعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

 

روانشناسی کار

مددکاری اجتماعی کار با بزه کاران

زبان تخصصی مددکاری قضایی

کارورزی 1

 

 

کاویانی فر

رهبر

خانم بختیاری

نادری

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:19 ::  نويسنده : مركز آموزش
کارشناسی اصلاح و تربیت

ساعت و روز کلاس

پنج شنبه

پنج شنبه

شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

راههای پیشگیری و کاهش آسیبهای درون زندان

اصول و فنون مذاکره

 

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

سمینار در زندان

 

مبانی جرم شناسی

استاد پروین

خانم ضیافر

خانم ضیافر

استاد پروین

 

استاد محمدی

ساعت و روز کلاس

شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

روانشناسی کار

جامعه شناسی کیفری

کاربرد مددکاری اجتماعی گروهی در زندان

روانشناسی رشد بزرگسالان

 

 

کاویانی فر

نادری

رهبر

آقای سلطانی

 

 

چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 :: 8:1 ::  نويسنده : مركز آموزش
کارشناسی آسیب شناسی

ساعت و روز کلاس

پنج شبه

پنج شبه

پنج شبه

پنج شبه

پنج شنبه

پنج شنبه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

آموزش مهارتهای فرزند پروری

 

روانشناسی اجتماعی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت پروژه

 

 

 

آقای مالمیر

 

استاد مالمیر

استاد قنبری

استاد قنبری

 

ساعت و روز کلاس

جمعه

جمعه

شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

نام درس و نام استاد

روش تحقیق

آموزش مهارتهای زندگی

فنون تسهیلگری

 

کارورزی 1

 

خانم خدائی

کاویانی فر

 آقای زارعی فرزانه

 

نادری

 

پنجشنبه بیستم شهریور 1393 :: 11:25 ::  نويسنده : مركز آموزش

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان  گرامی و ضمن عرض تبریک خدمت شما عزیزان خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در انجام عمل ثبت نام قطعی نکات زیر را به دقت مطالعه و مورد توجه قراردهید.بدیهی است  عدم توجه به هریک از موارد زیر باعث اختلال و کندی در انجام مراحل ثبت نام ویا ملغی شدن آن خواهد شد:

زمان ثبت نام : پذیرفته‌شدگان دوره‌های حضوری لازم است در یکی از روز‌های چهارشنبه مورخ 19/6/93 یاپنجشنبه مورخ 20/6/93ویا شنبه مورخ 22/6/93 با در دست داشتن مدارک مندرج در ذیل این اطلاعیه ، بین ساعتهای9 الی 14 به مرکز مراجعه نمایند.

مکان ثبت نام : همدان - خیابان میرزاده عشقی ، بلوار شکریه بالاتر از استانداری شماره 2

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانها

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : MRTZ